MBSB

Permohonan Bantuan Bayaran Balik

* Kategori Permohonan ** Pilih salah satu sahaja
* Industri Pekerjaan ** Pilih salah satu sahaja
* Pilihan bantuan ** Pilih salah satu sahaja

Sekiranya ada pulangan bayaran boleh dikredit ke akaun saya


Nota: prosess pulangan bayaran akan mengambil masa 30 hari dari tarikh bayaran diterima.Sekiranya TIADA maklumat diberikan, bayaran tersebut akan diproses sebagai bayaran bulanan berikutnya.
* Maklumat Pembiyaan ** Jenis Pembiayaan

Maklumat Pelanggan

* ** Tanpa '-'
* ** Abjad & Angka Sahaja
** Abjad & Angka Sahaja
Nombor Telefon Untuk Dihubungi
* ** Angka Sahaja
** Angka Sahaja
** Angka Sahaja
*

Status Pekerjaan

*
*

Pengisytiharan Diri

Dengan menghantar borang ini saya nyatakanSehingga pada tarikh permohonan ini dibuat, saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa:

 1. Semua maklumat yang saya nyatakan di sini adalah benar dan lengkap.
 2. Saya faham bahawa semua maklumat yang diberikan adalah untuk tujuan permohonan bantuan pembayaran balik dan rujukan oleh pihak MBSB Bank.
 3. Saya faham bahawa pihak MBSB Bank berhak membatalkan permohonan bantuan pembayaran balik atau menarik balik kelulusan ini jika maklumat yang diberikan tidak tepat dan lengkap.
 4. Saya dengan ini, memberikan kebenaran dan persetujuan kepada pihak MBSB Bank untuk mengemaskini, mengumpul, menyimpan, memproses dan mendedahkan maklumat peribadi saya kepada pihak berkuasa atau badan, mahupun orang perseorangan yang berkaitan dan difikirkan sesuai oleh pihak MBSB Bank.
 5. Saya percaya pihak MBSB Bank akan melindungi maklumat peribadi yang diberikan dan menjaga kerahsiaannya.
 6. Saya dengan ini, memberikan kebenaran dan persetujuan kepada pihak MBSB Bank untuk melanjutkan tempoh pembiayaan saya.
 7. Saya dengan ini melantik MBSB Bank sebagai agen saya untuk melaksanakan transaksi Tawaruq atas penjualan dan pembelian komoditi bagi kos perubahan pembiayaan.
 8. Maklumat kelulusan akan diterima dalam SMS yang dianggap sebagai persetujuan.
 9. Saya bersetuju untuk lanjutan tambahan pembiayaan saya sekiranya pembiayaan saya tertunggak semasa permohonan.
 10. Keuntungan biasa akan terus terakru sepanjang tempoh penangguhan.
 11. Saya mempunyai pilihan untuk menyemak semula pembiayaan saya atau penjadualan semula sekiranya kewangan saya bertambah baik untuk mengurangkan keseluruhan kos pembiayaan.
 12. Saya bersetuju untuk memberikan maklumat tambahan / dokumen sokongan kepada MBSB Bank yang mungkin diperlukan setelah bantuan pembayaran balik saya diluluskan.
 13. Sekiranya diperlukan, untuk Pembiayaan Kenderaan, saya faham bahawa saya mungkin diminta untuk melaksanakan perjanjian variasi setelah bantuan pembayaran balik saya diluluskan;
 14. Sekiranya bayaran bulanan saya mempunyai tunggakan dan tunggakan tersebut melebihi dari 90 hari pada tarikh permohonan, saya bersetuju bank menasihatkan penyelesaian khusus yang lebih sesuai mengikut keadaan kewangan saya atau merujuk pada AKPK.
Hantar