MBSB

Permohonan Bantuan Bayaran Balik Bersasar

* Kategori Permohonan ** Pilih salah satu sahaja
* Industri Pekerjaan ** Pilih salah satu sahaja
* Pilihan bantuan ** Pilih salah satu sahaja

Maklumat Pelanggan

* ** Tanpa '-'
* ** Abjad & Angka Sahaja
** Abjad & Angka Sahaja
Nombor Telefon Untuk Dihubungi
* ** Angka Sahaja
** Angka Sahaja
** Angka Sahaja
*

Status Pekerjaan

*
*
* Status Kewangan ** Pilih salah satu sahaja

Pengisytiharan Diri

Sehingga pada tarikh permohonan ini dibuat, saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa:

  1. Semua maklumat yang saya nyatakan di sini adalah benar dan lengkap.
  2. Saya faham bahawa semua maklumat yang diberikan adalah untuk tujuan permohonan bantuan pembayaran bersasar dan rujukan oleh pihak MBSB Bank.
  3. Saya faham bahawa pihak MBSB Bank berhak membatalkan permohonan bantuan pembayaran bersasar atau menarik balik kelulusan ini jika maklumat yang diberikan tidak tepat dan lengkap.
  4. Saya dengan ini, memberikan kebenaran dan persetujuan kepada pihak MBSB Bank untuk mengemaskini, mengumpul, menyimpan, memproses dan mendedahkan maklumat peribadi saya kepada pihak berkuasa atau badan, mahupun orang perseorangan yang berkaitan dan difikirkan sesuai oleh pihak MBSB Bank.
  5. Saya percaya pihak MBSB Bank akan melindungi maklumat peribadi yang diberikan dan menjaga kerahsiaannya.
  6. Saya dengan ini, memberikan kebenaran dan persetujuan kepada pihak MBSB Bank untuk melanjutkan tempoh pembiayaan saya.
  7. Saya dengan ini melantik MBSB Bank sebagai agen saya untuk melaksanakan transaksi Tawaruq atas penjualan dan pembelian komoditi bagi kos perubahan pembiayaan.
  8. Maklumat kelulusan akan diterima dalam SMS yang dianggap sebagai persetujuan.
  9. Saya bersetuju untuk lanjutan tambahan pembiayaan saya sekiranya pembiayaan saya tertunggak semasa permohonan.